Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü - Lisans Üstü Eğitim Programı

 

23 Kasım 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28476

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç ve kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı bütün enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.
             Dayanak
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
b) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
c) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,
ç) Enstitü: Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
d) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan ve ilgili fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri ile Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürünün oy hakkı olmaksızın katılabildiği kurulu,
e) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
f) Anabilim/anasanat dalı: Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,
g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,
ğ) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri olup; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık 2-6 saatlik uygulama, alan ya da atölye çalışması ya da laboratuar/klinik çalışması karşılığının en fazla 4 olabilen toplam sayısal ağırlık birimini,
h) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,
ı) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,
i) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerince, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,
j) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eseri çalışmasıyla ilgili olarak hazırlayabilecekleri yazılı raporu,
k) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitimin yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan, açılacak programları, program değişikliklerini, öğrenci kontenjanlarını, bir yarıyılda açılacak dersleri ve bu derslerin hangi öğretim elemanlarınca verileceğini, jüriler ve danışmanlarla ilgili olarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen öneriler ile komite ve jüri karar ve raporlarını enstitüye bildiren ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,
l) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve görevlilerinden oluşan; lisansüstü düzeyde ders veren veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik çalışması yöneten, ilgili anabilim veya anasanat dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında anabilim/anasanat dalı başkanına görüş bildiren kurulu,
m) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
n) LES: Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
o) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
ö) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim – Öğretimle İlgili Esaslar
Öğretim düzeyleri
             MADDE 4 – (1) Lisansüstü öğretim, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur. İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir ve doktora/sanatta yeterlik ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz. Bunlardan;
a) Yüksek lisans programı: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları dört yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.
b) Doktora programı: Ortaöğretim alan öğretmenliği Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans dahil yüksek lisansa, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakülteleri mezunlarının ise yasalara göre bir laboratuar dalında kazandıkları uzmanlığa dayalı sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl süreli bir programdır.
c) Sanatta yeterlik programı: Lisansa dayalı on yarıyıllık, yüksek lisansa dayalı sekiz yarıyıllık öğrenim ile bilimsel araştırma ya da sanatta yeterlik eseri çalışmasını ve bu çalışmaya ilişkin yazılı rapor hazırlama ve uygulama faaliyetlerini kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir programdır.
(2) Ayrıca, Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programı (MD-PhD) gibi lisansüstü eğitimi de içeren özel nitelikli programlara ilişkin hususlar kendi yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde uygulanır.
Öğretim programlarının açılması
             MADDE 5 – (1) Enstitü, Yükseköğretim Kurulunca belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yeni programlar açılabilir.
(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütünlüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.
(3) Anabilim/anasanat dallarınca önerilen programlar ile değişiklik önerileri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Enstitü yönetim kurulu ayrıca diğer yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.
(4) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak, staj ve yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
Öğretim dili
             MADDE 6 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler yabancı dilde verilebilir. Tezler, sanat eseri ve sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar da Türkçe yazılır. İlgili akademik kurulun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması raporlarının yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir. Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda ise dersler, yeterlik ve tez/sanat eseri raporu/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu savunma sınavları ile raporları yabancı dilde yazılır. Ancak ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin/sanat eseri raporu/sanatta yeterlik eseri çalışması raporunun Türkçe yazılmasına, Senatonun her akademik yıl başında seçeceği beş kişilik komisyon raporunun Senatoda onaylanması ile karar verilebilir.
Anabilim/anasanat dalına ilişkin esaslar
             MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dallarının, lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalları akademik kurullarının teklifi enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
             MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından, ilgili fakültenin/yüksekokulun/Ankara Devlet Konservatuarının görüşleri de alınarak karara bağlanmak üzere Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar Üniversite Rektörlüğünce ilan edilir.
Derslerin açılması ve ders sorumluları
             MADDE 9 – (1) Her yarıyıl açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim elemanları, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunca belirlenerek, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.
(2) Tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersleri de kredisiz olarak aynı yöntemle açılır. Tez önerisinin kabul edilmesi ve tez danışmanının ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren öğrenciler, bu dersleri almak zorundadırlar. Uzmanlık alan dersleri yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci danışman tarafından açılır.
(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.
             Danışmanlar
             MADDE 10 – (1) Danışman ilke olarak öğretim üyesidir ve o anabilim/anasanat dalında görevli kadrolu öğretim üyeleri; bunlar bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı takdirde Üniversitenin en yakın anabilim/anasanat dalındaki kadrolu öğretim üyeleri arasından önerilir. Görevlendirme danışmanın bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşleri alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Zorunlu hallerde, yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanı o anabilim/anasanat dalındaki doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.
(2) Danışmanların görev tanımları ve sorumlulukları Senato tarafından belirlenir.
(3) Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür ve, bunlardan;
a) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ders danışmanı, ikinci yarıyılın sonuna kadar da tez/sanat eseri raporu danışmanı önerilir.
b) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programı öğrencileri için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ders danışmanı, dönem projesinin açıldığı yarıyılda da dönem projesi danışmanı önerilir.
c) Doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ders danışmanı, dersler başarıyla tamamlanıncaya kadar da tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması danışmanı önerilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt
Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
             MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yada anabilim/anasanat dalı ile ilgili esaslarda belirtilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir lisans diplomasına sahip olmak.
b) Başvurduğu programın puan türünde 45 standart puandan az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenecek LES standart puanına sahip olmak ya da LES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslar arası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmak,
c) Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL (Test of English As A Foreign Language), IELTS (İnternational English Language Testing System) ve benzeri dil sınavlarında asgari taban puanına sahip olmak.
Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru koşulları
             MADDE 12 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) Adayların, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalına ilişkin esaslarda belirlenen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalında lisans veya yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya yasalara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve LES’den başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans diploması olanlar için en az 50, lisans diploması olanlar için en az 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenecek LES puanına sahip olmaları gerekir. Tıp Fakültesi Tıp Bilim Doktoru Bütünleşik Programına başvuru, kabul ve enstitüye kayıt ile ilgili koşullar Senato tarafından belirlenir.
b) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının TUS’un temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; ile klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen en az 55 puan ve üzerinde temel tıp puanına veya LES’in sayısal kısmından en az 50 standart puandan az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir.
c) Doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılacak başvurularda LES sonucu yerine, Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmak.
ç) Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri dil sınavlarında asgari taban puanına sahip olmak.
(2) Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına başka bir yabancı dilden girerler.
(3) Yabancı uyruklu adayların kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden ya da Türkçeden yeterlik derecesi, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre değerlendirilir.
Genel başarı değerlendirmesi
             MADDE 13 – (1) Adayların mülakat/yetenek değerlendirmesi mülakat jürileri tarafından yapılır. Mülakat jürisi anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan en az 3 asıl, 2 yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim/anasanat dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.
(2) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, adayların genel başarı notu, 100 üzerinden tam nota dönüştürülen LES puanının ya da TUS temel tıp puanının % 50'si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat/yetenek değerlendirmesinde tam not üzerinden alınan notun % 30'u alınarak hesaplanır.
(3) Yüksek lisans öğrencilerinin mülakat/yetenek değerlendirmesinde tam not üzerinden en az % 50 alan ve genel başarı notundan da tam notun en az % 60'ını sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, mülakat jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde mülakat/yetenek değerlendirmesi notu dikkate alınır.
(4) Doktora/sanatta yeterlik programlarında mülakat/yetenek değerlendirmesinde tam not üzerinden en az % 60 alan ve genel başarı notunda da tam notun en az % 70'ini sağlayan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, mülakat jürisi tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı puanının eşitliği halinde adayların mülakat/yetenek değerlendirmesi notu dikkate alınır.
(5) Anabilim/anasanat dalları yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programları için belirlenen kontenjanların en fazla %50’si kadar yedek aday genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak belirlenebilir. Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen, akademik takvimde belirtilen günlerde kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilebilir.
Bilimsel/sanatsal hazırlık programları
             MADDE 14 – (1) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında genel başarı değerlendirmesinde başarılı bulunanlardan, lisans ya da yüksek lisans öğrenimini başvurdukları alanın dışında bir alanda veya Üniversite dışında bir yükseköğretim kurumunda tamamlayanlar için mülakat jürisinin önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla düzenlenip yürütülen en çok iki yarıyıl süreli programdır.
(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devamı gerekli görülenler, ilgili derslere ve uygulama çalışmalarına kayıt yaptırarak devam etmek ve başarılı olmak zorundadırlar. Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devam eden öğrenciler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile hazırlık derslerine ek olarak ilgili program derslerinden de alabilirler.
(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı kapsamında alınan dersler asıl programın öngördüğü dersler yerine sayılamaz.
(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devam eden öğrencinin kabul edildiği lisansüstü programa başlayabilmesi için hazırlık derslerinden başarılı olması gerekir. Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin ise en az B2 notu almış olmaları gerekir. İki yarıyıllık süre içinde hazırlık programı derslerinden başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programını izlemek için geçirilen süre normal öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz.
Enstitüye kayıt
             MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asıl ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen Enstitü Akademik Takviminde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların yerine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilebilir.
Yatay geçişle öğrenci kabulü
             MADDE 16 – (1) Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen başarı notlarını almış ve gerekli genel akademik ortalamaları sağlamış olması gerekir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin intibakları anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.
(2) Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmeleri için ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen koşulları sağlamış olmanın yanı sıra öğrenim gördüğü yüksek lisans programında en az yedi dersi başarıyla tamamlamış, yüksek lisans genel akademik ortalamasının en az 3.50, lisans genel akademik ortamasının da en az 3.00 olması gerekir.Yüksek lisans genel akademik ortalamanın 3.80’nin üzerinde olması durumunda lisans genel akademik ortalama dikkate alınmaz. Bu öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır ve yüksek lisans programında geçirdikleri süreler öğretim süresinden sayılır.
(3) Llisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olan öğrencilerin, Üniversitede yürütülen başka bir yüksek lisans programına yatay geçiş yapması için ilgili anabilim dalı tarafından belirlenen koşulları sağlamış olması, en az yedi dersi başarıyla tamamlamış ve genel akademik ortalamasının en az 3,00 olması gerekir. Yatay geçiş talebi kabul edilen öğrencinin doktora programında geçirmiş olduğu süre öğretim süresinden sayılır.
(4) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş yapılamaz.
(5) Üniversitenin lisansüstü eğitim-öğretim programlarına, yalnızca ders alma aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş için başvuruda bulunabilir.
Özel öğrenci kabulü
             MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.
(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez. Tıp Fakültesi Bütünleşik Bilim Doktorası çerçevesinde açılan dersler bu kapsamın dışındadır.
Yurt dışında ikamet eden adayların kabulü
             MADDE 18 – (1) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Ders Sınavları ve Değerlendirme
Kayıt yenileme
             MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde program yaptırıp kayıt yenilemek zorundadır. Öğrenciler enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından, danışmanlarıyla birlikte belirleyecekleri dersleri program fişine işleyip öğrenci katkı payının ödendiğini gösteren belge ile birlikte enstitüye teslim ederler. Bu işlemler tamamlanmadan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz.
(2) Bir yarıyılda en çok 16 kredilik ders alınabilir.
(3) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler yurtiçi ve yurtdışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler. Yurtdışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi programları kapsamında alınan dersler hariç, diğer yükseköğrenim kurumlarından alınan dersler eğitim programlarındaki zorunlu derslere eşdeğer sayılamaz, ancak seçmeli dersler yerine sayılabilir.
(4) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa öğrenci programını bizzat kendisi yaptırmak zorundadır. Mazereti nedeniyle, programını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptıramayan öğrenci, mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde ders alma-bırakma günlerinde program yaptırabilir. Bu süre içinde de programını yaptırmayan öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, bunu izleyen yarıyıl başında programını yaptırır. Aksi halde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Program yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.
Ders alma ve bırakma
             MADDE 20 – (1) Yarıyıl başında, danışman onayı ile ders alarak program yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde danışmanının uygun görüşünü de alarak, o yarıyılın öğretim programında açılan başka dersleri programlarına ekleyebilir ya da programlarına aldıkları bazı dersleri bırakabilirler.
(2) Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.
Kredi transferi
             MADDE 21 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelerden alınan dersler; eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin transkriptine işlenir.
(2) Yatay geçişler hariç, herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler, doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez
Devam zorunluluğu
             MADDE 22 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin % 20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye "F1" notu verilir.
Sınavlar
             MADDE 23 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.
b) Genel sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına alarak devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin genel sınavına girmek zorundadır. Genel sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.
c) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanır. Mazeret sınavı tarihi anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Ders başarı notu
             MADDE 24 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir.
(2) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:
a)
Puanlar                                Notlar                                Katsayılar
90 – 100                                 A1                                       4.00
85 – 89                                   A2                                       3.50
75 – 84                                   B1                                       3.00
70 – 74                                   B2                                       2.50
65 – 69                                   C1                                       2.00
60 – 64                                   C2                                       1.50
55 – 59                                   D1                                       1.00
50 – 54                                   D2                                       0.50
 0 – 49                                    F3                                       0.00
b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;
1) G notu: Kredisiz derslerde başarılı.
2) K notu: Kredisiz derslerde başarısız.
3) F1 notu: Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok, başarısız.
4) F2 notu: Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız.
5) F3 notu: Genel sınava girdi, başarısız.
6) H notu: Enstitü yönetim kurulunca geçerli görülen mazereti nedeni ile genel sınava girmeyen öğrenciler için enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydedilen not, mazeretli anlamına gelir.
7) E notu: Bir dersin genel sınavına girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamamış öğrencilere E notu verilir. Öğrenci eksiğini, genel sınav dönemi sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin o ders için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır (0) kabul edilerek not verilir.
c) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin ise en az B2 notu almış olmaları gerekir.
ç) Bir dersten C1’in altında not alan yüksek lisans öğrencisi ile bir dersten B2’nin altında not alan doktora/sanatta yeterlik öğrencisi o dersi başarmamış sayılır ve dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.
d) Gerekli hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve danışmanın ortak önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
             MADDE 25 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç iki hafta içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak enstitü müdürlüğüne bildirilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.
Akademik ortalamanın hesaplanması
             MADDE 26 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin bir lisansüstü programa yazılmasından itibaren aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin aldığı "G" ve "H" notları akademik ortalama hesaplanırken dikkate alınmaz.
İlişik kesme
             MADDE 27 – (1) Lisansüstü programlara devam etmekte iken:
a) Üst üste veya aralıklı olarak iki kez kaydını yenilemeyen,
b) Bilimsel/sanatsal hazırlık programlarının süresi sonunda başarılı olamayan,
c) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programlarında başarısız olduğu ders sayısını dördüncü yarıyılın sonuna kadar dört ve daha aza indiremeyenler ile altıncı yarıyıl sonuna kadar bütün derslerden başarılı olamayan ya da başarılı olduğu halde akademik ortalaması 2.50’nin altında olan,
ç) Tezli/sanat eseri raporu yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına yüksek lisans derecesiyle girip en az ders yükünü ve seminer dersini dördüncü yarıyılın; doktora/sanatta yeterlik programlarına lisans derecesiyle girip en az ders yükünü altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan ya da bu süreler sonunda bütün derslerden başarılı olduğu halde akademik ortalaması yüksek lisans programlarında 2.50, doktora/sanatta yeterlik programlarında 3.00’ün altında olan,
d) Doktora/sanatta yeterlik tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu çalışmaları tez izleme komitesi tarafından üst üste iki defa ya da toplam üç defa başarısız kabul edilen,
e) Uzmanlık alan derslerinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan,
f) Yabancı dil geliştirme süresi sonunda başarılı olamayan,
g) Doktora/sanatta yeterlik sınavlarında ikinci kez başarısız olan,
ğ) Doktora/sanatta yeterlik tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi jüri tarafından ikinci kez reddedilen,
h) Tezi/sanat eseri raporu veya sanatta yeterlik eseri çalışması raporu reddedilen,
ı) Düzeltilmiş tezini/sanat eseri raporu veya sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu jüriye zamanında teslim etmeyen ve bu nedenle savunma sınavına girmeyen,
i) Yüksek lisans tez önerisi üçüncü yarıyılın program haftasına kadar kabul edilmeyen,
j) Programları süresi içinde tamamlayamayan,
k) Doktora/sanatta yeterlik sınavından sonra yeterlik komitesi tarafından alınması istenen derslerde gerekli başarıyı gösteremeyen,
l) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma cezası almış olan,
öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli/Sanat Eseri Raporlu Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
             MADDE 28 – (1) Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim/sanat alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma ya da sanatsal bir çalışma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
(2) Bir sanat alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine geçebilecek sanat eseri raporu hazırlar.
(3) Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer dersi ve uzmanlık alan dersleri ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersleri kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
(4) Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(5) Tezli yüksek lisans programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya üniversite içinde ya da yurtiçi/yurtdışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.
Süre
             MADDE 29 – (1) Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç, en fazla dört yarıyıldır.
(2) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ya da başarılı olduğu halde akademik ortalaması 2.50’nin altında olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Kredili derslerini ve seminer dersini bitiren ve akademik ortalaması 2.50’nin üzerinde olan, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye danışmanın ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile yapacağı gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonunda tezini/sanat eseri raporunu bitirip savunma sınavına giremeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Yüksek lisans tezi/sanat eseri raporu önerisi
             MADDE 30 – (1) Tez/sanat eseri raporunun konusu ve bunun muhtemel başlığı; öğrenci, danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından belirlenir. Öğrenci tarafından, danışmanı denetiminde hazırlanacak tez/sanat eseri raporu önerisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunda değerlendirildikten sonra, öğrencinin yüksek lisans programına başlamasından itibaren en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez/sanat eseri raporu konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler, enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir. Üçüncü yarıyıl program haftasına kadar tez önerisi vermeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Yüksek lisans tezi/sanat eseri raporu savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması
             MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans/sanat eseri raporu programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini/sanat eseri raporunu jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Yüksek lisans tezi/sanat eseri raporu savunma sınavı jürisi, tarihi ve yeri ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversitenin içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl; en az biri Üniversitenin içindeki diğer bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktoralı öğretim görevlisi ya da sanatta yeterlik almış sanatçı öğretim elemanlarından oluşur. Sınavda jüri üyelerinden birisi mutlaka anabilim/anasanat dalı dışından olmalıdır. Enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen zorunlu hallerde, jüri üç asıl üyeden oluşabilir. Bu durumda da yukarıda belirtildiği şekilde ayrıca iki yedek üye belirlenmelidir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
(3) Tez/sanat eseri raporu, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere ciltlenmemiş basılı şekilde anabilim/anasanat dalı başkanlığına, bir kopyası CD olarak enstitüye teslim edilir. Tez/sanat eseri raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından sınavdan en az onbeş gün önce jüri üyelerine ulaştırılır.
(4) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle ortak yürütülen tezlerde diğer üniversiteden atanan ikinci danışman anabilim/anasanat dalı dışı jüri üyesi sayılmaz.
Yüksek lisans tezi/sanat eseri raporu savunma sınavı
             MADDE 32 – (1) Tez/sanat eseri raporu savunma sınavı tez çalışmasının/sanat eseri raporunun sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır, yeri ve tarihi en az onbeş gün önceden anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav, en az 60, en çok 90 dakika sürelidir.
(2) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir ve onbeş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.
(3) Tez/sanat eseri raporu savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez/sanat eseri raporu hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel raporları ile jüri kararı en geç üç işgünü içinde bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir.
(4) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.
(5) Tezi/sanat eseri raporu hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararı ile en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini/sanat eseri raporunu jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi/sanat eseri raporu kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Jüri, ilke olarak ilk savunma sınavı jürisi ile aynıdır.
(6) Yüksek lisans tezi/sanat eseri raporu reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz/Sanat Eseri Raporsuz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
             MADDE 33 – (1) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda kapsamlı bilgi ve bunlara ilişkin uygulama beceri ve deneyimi kazandırmaktır.
(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik açılan tezsiz yüksek lisans programları da, doğrudan uygulanabilir nitelikte olan Yükseköğretim Kurulu Kararları hariç, bu program kapsamında yürütülür.
(3) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.
(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans döneminde alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(5) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıramaz.
Süre
             MADDE 34 – (1) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç, en fazla dört yarıyıldır.
(2) Dördüncü yarıyıl sonunda almadığı ve/veya alıp başarısız olduğu ders sayısı dönem projesi dersi dahil dörtten fazla olan öğrencinin ilişiği kesilir.
(3) Dördüncü yarıyıl sonunda almadığı ve/veya alıp başarısız olduğu ders sayısı dönem projesi dersi dahil dört ya da daha az olan ve/veya bütün derslerden başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenciye iki yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda bütün derslerinden başarılı olamayan ya da başarılı olduğu halde genel akademik ortalaması 2,50’nin altında olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora/Sanatta Yeterlik Programı
Amaç ve kapsam
             MADDE 35 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programının amacı, öğrenciye alanında gerekli bilgi birikimini kazandırmak için olanak sağlamak, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeteneği kazandırmak ya da özgün ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeye yönelik bir sanat eseri yaratmasını sağlamaktır.
(2) Doktora/sanatta yeterlik programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya üniversite içinde ya da yurtiçi/yurtdışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.
(3) Doktora/sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi, tez çalışması/sanatta yeterlik eseri çalışması ve tez/sanatta yeterlik eseri çalışması savunma sınavından oluşur.
(4) Sanatta yeterlik eğitimi "tezli" ya da "sanatta yeterlik eseri çalışması" şeklinde yürütülür.
(5) Doktora/sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, yedi dersten az olmamak koşuluyla toplam en az 21 kredi; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci,14 dersten az olmamak koşuluyla en az 42 kredi değerindeki ders yükünü öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.
(6) Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, doktora/sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
Süre
             MADDE 36 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az altı, en fazla sekiz yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az sekiz, en fazla on yarıyıldır.
(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla dört, lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da tüm derslerden başarılı olduğu halde akademik ortalaması 3.00’ün altında olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(3) Derslerini başarıyla tamamlayan, doktora/sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi kabul edilen öğrenci, tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi denetiminde bir tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu hazırlamak ve tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu savunma sınavına girmek zorundadır.
(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilip sekizinci yarıyılın sonuna kadar; lisans derecesi ile kabul edilip onuncu yarıyılın sonuna kadar tez çalışmasını/sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu tamamlayamadığı için tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu savunma sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.
Yabancı dil yeterlik koşulu
             MADDE 37 – (1) Doktora/sanatta yeterlik derslerini başarıyla tamamlayan öğrencinin doktora/sanatta yeterlik sınavına girebilmesi için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında 100 üzerinden 50 puandan az olmamak şartıyla Senato tarafından belirlenen puanları alması veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birinden başarılı olması gerekir.
(2) Yabancı uyruklu öğrenciler kendi anadilleri dışındaki bir yabancı dilden ya da Türkçeden sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlendiği şekilde yapılır.
(3) Yabancı dil yeterlik koşulunu yerine getiremeyen doktora öğrencilerine yabancı dillerini geliştirebilmeleri için en çok bir takvim yılı süre verilebilir ve bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
Doktora/sanatta yeterlik sınavı
             MADDE 38 – (1) Doktora/sanatta yeterlik sınavı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora/sanatta yeterlik eseri çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Doktora/sanatta yeterlik sınavları haziran-temmuz ve aralık-ocak aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini başarı ile tamamlayan ve yabancı dil yeterlik koşulunu yerine getiren öğrenci takip eden ilk sınav döneminde doktora/sanatta yeterlik sınavına alınır.
(2) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunca belirlenip anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan, üç yıl süreyle görev yapan beş kişilik doktora/sanatta yeterlik eseri çalışması yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla jüriler kurulmasını önerebilir.
(3) Doktora/sanatta yeterlik programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, programa kaydolduğu tarihten itibaren en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler sonunda doktora/sanatta yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunca belirlenip anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan beş kişilik doktora/sanatta yeterlik sınav jürisi tarafından yapılır. Jüri biri tez danışmanı ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Sınavda başka bir yükseköğretim kurumundan bir üye bulunmalıdır.
(5) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora/sanatta yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içinde ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne bildirilir.
(6) Doktora/sanatta yeterlik komitesi gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavında başarılı olan bir öğrencinin en çok üç ders daha almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri yeterlik sınavından sonraki iki yarıyıl içinde başarıyla tamamlayamayan ya da bu ders/derslerin akademik ortalaması 3.00 veya üzerinde olmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(7) Doktora/sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması
             MADDE 39 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden en az birini yerine getiren bir doktora tezini veya özgün bir sanat eseri oluşturma, özgün bir proje geliştirme, üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren bir konser ya da resital icra etme/yönetme veya bir sahne eserini üstün bir uygulama ve yaratıcılıkla sahnede sergileme/yönetme niteliklerinden en az birini taşıyan bir sanat eseri çalışması ile bu çalışmayı belgeleyen ve açıklayan sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu bu yönetmelikte belirtilen sürede, tez izleme/sanatta yeterlik eseri çalışması komitesi gözetiminde hazırlar.
(2) Enstitüler tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu çalışmalarının en üst düzeyde bilimsel kalite ve etik ilkelere göre yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri yapar ve enstitü yönetim kurulu tez süreci ile ilgili şikayetleri ve sorunları da değerlendirir. Bu amaçla, tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporuna ait kayıtları incelemeyi talep edebilir.
Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi
             MADDE 40 – (1) Doktora/sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, bir ay içinde, doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenip anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez/sanatta yeterlik eseri çalışması danışmanından başka, ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı ve başka üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversiteden atanan danışman komite toplantılarına katılabilir.
(3) Yurtdışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda ya da tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu çalışmasını yurtdışında yapmak üzere izin verilen öğrenciler için, danışmanı ya da gönderildikleri kurum içinden atanan ikinci danışmanı, tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantılarından önce anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden anabilim/anasanat dalı başkanlığı sorumludur. Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.
(4) Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.
Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi savunması
             MADDE 41 – (1) Doktora/sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisini tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az onbeş gün önce tez/sanatta yeterlik eseri çalışmasını danışmanına verir, bu öneri danışman tarafından komite üyelerine dağıtılır.
(2) Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisini inceleyerek adayı savunma sınavına alır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav sonunda komite öneriyi kabul ya da ret eder. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Gerekçeli bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca üç işgünü içinde ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne gönderilir.
(3) Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez/sanatta yeterlik eseri çalışması konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez/sanatta yeterlik eseri çalışması konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi savunma sınavına alınır. Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi ikinci savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(4) Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi kabul edildikten sonra, tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az onbeş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve istenirse bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve sonraki dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç işgünü içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya toplam olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve  toplanması
             MADDE 42 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini/sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Doktora tezi/sanatta yeterlik eseri çalışması savunma sınavı jürisi, tarihi ve yeri ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Jüri, öğrencinin tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi, asıl ve yedek üyelerden en az biri başka bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olmak üzere beş asıl iki yedek öğretim üyesinden oluşur.
(3) Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere dokuz kopyası ciltlenmiş basılı şekilde anabilim/anasanat dalı başkanlığına, bir kopyası CD olarak enstitüye teslim edilir.
Doktora tezi/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu savunma sınavı
             MADDE 43 – (1) Jüri; tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu savunma sınavı tezin/sanatta yeterlik eseri çalışması raporunun sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır ve yeri ile tarihi en az onbeş gün önceden anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav, en az 60, en çok 120 dakika sürelidir.
(2) Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Enstitü müdürlüğünün görüşü de alınarak en geç onbeş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.
(3) Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya red kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel raporları ve Jüri kararı en geç üç işgünü içinde bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.
(4) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.
(5) Tezi/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini/sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Jüri, ilke olarak ilk savunma sınavı jürisi ile aynıdır.
(6) Doktora tezi/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mazeretler ve İzinler
Mazeretler
             MADDE 44 – (1) Öğrencinin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için, hastalığın Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinden veya herhangi bir tedavi kurumundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi ve bu raporun enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Raporlu sayılan sürede girilen sınavların notları ya da sonuçları geçersizdir.
(2) Öğrenci, raporunun/başka bir mazeretinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde durumunu açıklayan dilekçesini ve raporunu/mazeretini kanıtlayan belgelerini enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
(3) Kabul edilen raporun/mazeretin öğrencinin eğitim süresine etkisi, enstitü yönetim kurulunca, bu süreye ihtiyaç duyulduğu zaman değerlendirilir.
İzinler
             MADDE 45 – (1) Kabul edilebilir bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya da öğrenimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi olanakların ortaya çıkması halinde öğrenciye, danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak şartıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Anabilim dalı başkanlığı ve danışmanın önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde, enstitü yönetim kurulu kararıyla bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni acil nedenler dışında, karar tarihini takip eden yarıyıldan itibaren başlar.
(2) Yurtdışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurtdışında geçirdikleri süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.
(3) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurtdışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle süresi içinde eğitimini tamamlayamadan geri dönenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulunun kararıyla öğrenciliklerine devam edebilirler. Askerlik görevleri nedeniyle enstitülerden geçici olarak ayrılan öğrenciler, izinli sayılırlar.
(4) İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma
MADDE 46 – (1) Herhangi bir lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için;
a) Yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tez/sanat eseri raporu/sanatta yeterlik eseri çalışması raporunun basılmış ve ciltlenmiş dokuz kopyasının,
c) Tezin/sanat eseri raporu/sanatta yeterlik eseri çalışması raporunun elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile enstitü tarafından istenen diğer belgelerin,
d) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen,
a) Yüksek lisans öğrencilerine, yüksek lisans,
b) Doktora öğrencilerine, doktora,
c) Sanatta yeterlik öğrencilerine, sanatta yeterlik,
diploması verilir.
(3) Diplomalar; 22/5/1991 tarihli ve 20878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesince verilecek Diploma ve Mezuniyet Belgelerinin Düzenlenmesi Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.
ONUNCU BÖLÜM
Yetki ve Yürürlük
Hüküm bulunmayan haller
             MADDE 47 – (1) Enstitülerde, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği konular ile bu Yönetmelikte yer almayan öğretime ve sınavlara ilişkin diğer konularda; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulları kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
             MADDE 48 – (1) 18/6/2003 tarihli ve 25142 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
             MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
          MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 


Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü
06100 Sıhhiye Ankara